Šta s ljubavlju? Kolakovski(2.dio)/ What about love) Leszek Kołakowski ( Part 2. )

l-h-o-o-q-mona-lisa-with-moustache

L.H.O.O.Q, Mona Lisa With Moustache
Marcel Duchamp

U prvom poglavlju Ključa nebeskog & Razgovora s đavlom Kolakovski razmatra Božije stvaranje i razloge zbog kojih je on stvorio svoju tvorevinu. O tome kaže sljedeće.

Bog je tjeskoban jer njegovu veličinu niko ne posmatra. Taština je stvorila svijet – iz usamljenosti. Ali ne usamljenosti koju mi poznajemo.

“Ako svijet ne postoji i nikad nije postojao, nema ni te distance; nema zapravo usamljenosti, jer nemaš prema čemu biti usamljen.”

Kolakovski, Lešek: Ključ nebeski & Razgovor s đavlom,  GHZ 1983. strana osma

Pouka: I niske strasti postižu zavidne rezultate.

Dakle, iako je Bog svijet stvorio iz jednih sebičnih pobuda, pokazalo se da to i nije tako loše, kada pogledamo kako je veličanstven izgled te tvorevine.


Problem je da li se ovdje sumnja u Božije postojanje, dovođenje u pitanje same ideje Tvorca ili jednostavno zaista jedno udubljivanje u smisao stvaranja i davanje jednog drugačijeg odgovora od onog koji nam je već dalo Hrišćanstvo ili neko drugi, a to je da je Bog stvorio svijet iz ljubavi. O tome nam sam Kolakovski govori u narednom poglavlju gdje se raspravlja o posljedicama nesebičnosti.


Predmet razmatranja je ljubav. Dakle, naspram sebičnosti u prvom poglavlju.

Ljubav ne traži obrazloženja – to znači da se ne opravdava i da ne postoji nikakav razlog za tu ljubav. Ona je nesebična samim time i Bog jednostavno voli narod Izraela. Šta onda –  pitanje je da li se uopšte može ovdje, na Zemlji, računati na nesebičnu ljubav.

Pouka koju Kolakovski izvodi je da računamo na uzajamnost, a ne na dobročinstvo.

“Primajmo obećanja samo onda, kada onaj koji nam ih daje zna da ćemo se moći odužiti.”

Kolakovski, Lešek: Ključ nebeski & Razgovor s đavlom,  GHZ 1983. strana 11.


Dakle, iako je Bog zaista stvorio svoj odabrani narod, iz ljubavi, kasniji događaji pokazuju da je ta ljubav pogasla, oni su ostavljeni sami sebi. Ljubav ti igra skoro pa nikakvu ulogu u očuvanju svoga života.
In first chapter of Klucz Nebeski; Rozmowy z diabelem,  Kołakowski considers God’s creating and his reasoning because of which he produce his formation. About it says the following.

God is anxious because his greatness is not opserved by anyone. Vanity made the world – from it’s loneliness. But not a loneliness as we know.

“If world does not exist and never had been, there is no distance we are talking about; there in no loneliness actualy, because there is nothing toward to be alone.”

Kolakovski, Lešek: Ključ nebeski & Razgovor s đavlom,  GHZ 1983. strana 8.

Precept: Even bazic insticts can make good results.

Therefore, although God created the world from his selfish motives, it turned out that it wasn’t that bad, when we look at how magnificent appearance of itsself is.


Issue is if we are looking here in doubting og God’s existence, questoning the very idea of Creator or we see here trully immersion in mening of procreation and giving a different answer from what we already know by Christianity or others, by which God made world aout of love. About that Kolakowski himself writes in second chapter where he debate of consequences of selflessness.


The subject of discussion is love. So, it is versus selfishness in first chapter.

Love do not need reasoning – that means it doesn’t justify to noone and there is no reasion for a love like that. It is selfishlessness and by God’s loving just for no reasion. What then – question is if there is a place, here, on Earth, to count on a love like that. Not selfish one.

Precept of Kolakovski here is that we can’t count on our benevolenc, but only on mutuality.

” We take promises just then when the one who gives one knows that we can repay back.”

Kolakovski, Lešek: Ključ nebeski & Razgovor s đavlom,  GHZ 1983. strana 11.


Therefore, although God did create his chosen people, out of love, the subsequent events shows that love extinguished, they were left to take care on their own. Love is making almoust no role at all in saving you own life.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s