Djelovati i misliti zajedno/Acting and thinking together

Ljudska bića se ponašaju na karakterističan način, i takav način zajedničke djelatnosti ima bitan značaj za nas.

Video sa predavanja pogledajte ovdje: acting and thinking together.

Radimo mnogo toga zajedno uključujući pjevanje u duetu, plesanje i izgrađivanje. Uključeni smo u prijateljstva i ljubav, sprovodimo u djelo umjetnost razgovaranja i sarađujemo na naučnim projektima. Stvaranje i saradnja igraju centralnu ulogu u svakodnevnom životu. U svim ovim aktivnostima mi učestvujemo zajedno na karakterističan način. Kako to postižemo?  Kako to da mi bez ikakvog napora stupamo u odnode jedni sa drugima na složene načine koji se čine nemogućim drugim vrstama? Dijelimo namjere, čak i ako nisu uvijek najjasnije artikulisane. Kada dvoje ljudi plešu tango na primjer, oni ne uključuju jedno drugo strategijski, ali dijele koncept onoga što rade zajedno. Primarno obećanje nije neophodno za zajedničku aktivnost. Priznati filozof Michael Bratman objašnjava šta predstavlja ulog u podijeljenoj intencionalnosti. Njegov pristup zasnovan je na tezi da planiranje leži u korijenu onoga što čovjeka čini vrstom odvojenom od drugih životinja. Stavljajući fokus na slučajeve sitnih razmjera, Bratman argumentuje da zajednička intencionalnost zahtijeva ništa višedo individulano planiranih strategija. Snaga objašnjenja ovog pristupa postaje naročito očigledna kada ga on produžuje kako bi osposobio inovativni model zajedničkog promišljanja.


Human beings act together in characteristic ways, and these forms of shared activity matter to us a great deal. 

Watch the video here: acting and thinking together.

We do many things together including singing duets, dancing, and building. We engage in friendships and love, we practice the art of conversation, and we collaborate on scientific projects. Collaboration and cooperation play a central role in everyday life. In all these activities we act together in characteristic ways. How do we do it? How do we effortlessly engage with others in complex ways that seem unavailable to other species? We share intentions, even if they are not always explicitly articulated. When two people dance the tango, for instance, they do not engage with each other strategically, but they share a conception of what they are doing together. Prior exchanges of promises are not necessary for shared activities. Distinguished philosopher Michael Bratman explains what is at stake in shared intentionality. His approach is premised on the thesis that planning lies at the core of what makes human beings special as compared to other animals. Focusing on small-scale cases, Bratman argues that shared intentionality requires nothing more than individual planning strategies. The explanatory power of this approach becomes apparent in particular when he extends it to provide an innovative model of shared deliberation.

Categories: Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s