CHARLIE CHAPLINOVA PORUKA HUMANOSTI

Povodom rođenja Charlie Chaplina, 16. aprila 1889. godine, pročitajte završni govor iz Velikog diktatora. Tiče se humanosti.

 

TEKST

Žao mi je, ali ne želim biti imperator, to nije moj posao.
Ne želim da vladam ili osvajam bilo koga.
Volio bih pomoći svakome ako je moguće, Jevreju, paganu, crncu, bijelcu.
Mi svi želimo pomagati jedni drugima, takva su ljudska bića.
Želimo živjeti kraj tuđe sreće, ne pored tuđe nesreće.
Ne želimo mrziti i prezirati jedan drugog.
U ovom svijetu ima mjesta za svakoga i dobra zemlja je bogata i može opskrbiti svakoga.
Način življenja može biti slobodan i lijep.
Ali izgubili smo se.

Pohlepa je zatrovala ljudske duše, postavila barikade mržnje u svijetu;
odvela nas marširajući u jad i krvoproliće.

Razvili smo brzinu ali smo se zatvorili u:
mašineriju koja daje obilje a ostavlja na u oskudici.
Znanje koje nas je učinilo ciničnim,
našu lukavost teškom i neprijatnom.
Mislimo previše, a osjećamo premalo:
Više od mašina treba nam ljudskosti;
Više od pametovanja treba nam nježnosti i ljubaznosti.

Bez ovih osobina, život će postati nasilje i bićemo izgubljeni.

Avion i radio približio nas je.
Istinska priroda obih naprava plače za dobrotom u čovjeku, plače za univerzalnim bratstvom za jedinstvom svih nas.
Čak i sada moj glas dopire do miliona širom svijeta, miliona očajnih muškaraca, žena i male djece, žrtava sistema koji čini da ljudi muče i zatvaraju nevine ljude.
onima koji me mogu čuti ja kažem ”Ne očajavajte”.

Jad koji je sada nad nama samo jeste pohlepa u prolazu, gorčina čovjeka koji se boji ljudskog progresa:
mržnja čovjeka će proći  diktatori umrijeti i moć koju su uzeli ljudima vratiće im, i dok god ljudi umiru sloboda neće nestati…

Vojnici: ne dajte se divljacma, ljudima koji vas preziru, zarobljavaju, upravljaju vašim životima, govore vam šta da radite, šta da mislite ili šta da osjećate, koji vas buše, izgladnjuju, tretiraju kao stoku, koriste vas kao ljudsko đule.

Ne dajte sebe ovim neprirodnim ljudima, ljudima-mašinama, sa mašinskim umovima i mašinskim srcima.
Vi niste mašine. Vi niste stoka. Vi ste ljudi.
Imate ljubav čovječanstva u svojim srcima.
Vi ne mrzite, samo nevoljeni mrze.
Nevoljeni i neprirodni.
Vojnici: Ne borite se za ropstvo, borite se za slobodu.
U sedamnaestom poglavlju svetog Luke napisano je:
-”Carstvo Božije je u čovjeku”
NE jednom čovjeku, niti grupo ljudi, već u svim ljudma; u tebi.
Vi ljudi imate moć, moć da stvarate mašine, moć da stvarate sreću.
Vi ljudi imate moć da napravite život slobodnim i prelijepim, da učinite ovaj život prelijepom avanturom.
Tada u ime demokratije dopustite da koristimo moć. Ujedinimo se svi!
Borimo se za novi svijet, pošten svijet koji će dozvoliti čovjeku da radi,
omladini dati budućnost a starima sigurnost.
Obećavši ove stvari, divljaci su došli do vlasti, ali oni lažu.
Oni se ispunjavaju to obećanje, nikada neće.
Diktatori oslobađaju sebe ali zarobljavaju narod.
Sada dozvolite da se borimo da ispunimo to obećanje.
Borimo se da oslobodimo svijet, da maknemo nacionalne granice, da maknemo pohlepu, zajedno sa mržnjom i netolerancijom.
Borimo se za svijet razuma, svijet gdje će nas nauka i napredak sve voditi u ljudsku sreću.

Vojnici! U ime demokratije: Ujedinimo se svi!

Soldiers! In the name of democracy: Let us all unite!


TEXT

I’m sorry but I don’t want to be an Emperor, that’s not my business.
I don’t want to rule or conquer anyone.
I should like to help everyone if possible, Jew, gentile, black man, white.
We all want to help one another, human beings are like that.
We want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery.
We don’t want to hate and despise one another.
In this world there is room for everyone and the good earth is rich and can provide for everyone.
The way of life can be free and beautiful.
But we have lost the way.

Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate;
has goose-stepped us into misery and bloodshed.

We have developed speed but we have shut ourselves in:
machinery that gives abundance has left us in want.
Our knowledge has made us cynical,
our cleverness hard and unkind.
We think too much and feel too little:
More than machinery we need humanity;
More than cleverness we need kindness and gentleness.

Without these qualities, life will be violent and all will be lost.

The aeroplane and the radio have brought us closer together.
The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood for the unity of us all.
Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.
To those who can hear me I say “Do not despair”.

The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress:
the hate of men will pass and dictators die and the power they took from the people, will return to the people and so long as men die liberty will never perish . . .

Soldiers: don’t give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder.

Don’t give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts.
You are not machines. You are not cattle. You are men.
You have the love of humanity in your hearts.
You don’t hate, only the unloved hate.
The unloved and the unnatural.
Soldiers: don’t fight for slavery, fight for liberty.

In the seventeenth chapter of Saint Luke it is written:
– “The kingdom of God is within man”
Not one man, nor a group of men, but in all men; in you.
You the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.
Then in the name of democracy let us use that power. Let us all unite!
Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security.
By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie.
They do not fulfill that promise, they never will.
Dictators free themselves but they enslave the people.
Now let us fight to fulfill that promise.
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness.

Soldiers! In the name of democracy: Let us all unite!

Sa engleskog prevela Ana Galić

(Foto: rare_photos)

Categories: Tags: , ,

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s