Ana Galić JAČANJE KARAKTERA DOBROG GRAĐANINA: Uloga obrazovanja u pripremi budućih građana jednog demokratski uređenog društva ČLANCI A PRIORI BROJ 2 SVESKA 2 NOVEMBAR 2022.

Rad nastao u martu 2022. godine, kao iskorak poglavlja neobjavljene knjižice Uvod u kritičko mišljenje, koje obrađuje odnos demokratije i obrazovanja sa kritičkim mišljenjem kao zajedničkim imeniocem. Prezentovan na naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti 2022, zatim na 25. Civitas konferenciji u Neumu, a objavljen u Naučno-popularnom časopisu A priori, Udruženja Sofia, kao naučni pregledni članak.

Apstrakt:

U ovom radu ćemo analizirati vrijednosti (dobrog u postojećem i boljeg u budućem) u oblikovanju karaktera mladog čovjeka, tačnije oblikovanje karaktera budućeg građanina i glasača, a putem obrazovnih institucija. Koliko u stvari vrijednosti jedne institucije, koju predstavlja škola za mladog čovjeka, može uticati na izgradnju osobina zbog kojih će taj mladi čovjek biti kasnije pohvaljen, već tokom izlaska na prve izbore, razmatraćemo putem sticanja tih osobina u obrazovnim institucijama. Autor kojeg ovim putem uzimamo kao referentnog jeste Matthew Lipman i njegovu definiciju karaktera, kao skupa osobina zbog kojih se neko može pohvaliti od strane drugih, a u situaciji i iz narativa demokratski uređenog društva. Davši definiciju karaktera u kontekstu demokratskog društva, analiziraćemo na koji način obrazovanje preuzima odgovornost za praćenje aktuelnih promjena u društvu koristeći se teorijom (ne)obrazovanja Konrada Paula Lissmanna, kao i učenjem o relaciji demokratije i obrazovanja Johna Deweyija. Za oblikovanje karaktera nosilaca obrazovnog sistema i budućih glasača pokušaćemo da uz pomoć Heidi Hayes Jacobs, Amy Gutmann, Diane F. Halpern, Svi H. Shapira i David E. Purpela predstavimo smjernice koje jedan vrlinski građanin treba ispoštovati i ukazati na mogućnosti (pre)oblikovanja učenika putem obrazovnog sistema u budućeg nosioca građanskog života koji ima karakter.

Ključne riječi: karakter, demokratija, vrijednosti, obrazovanje, društvo, građanin

Ostatak naučnog preglednog rada Ane Galić mr pročitati klikom na link:

http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/article/view/127/110

Četvrti broj Naučno-popularnog časopisa A priori možete čitati ovdje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s