Spisateljski rad

Filozofija i ostalo

Filozofija

Knjige:

Galić, A. (2019) A šta to znači – misliti/ Kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti. Banja Luka: Udruženje Sofia ISBN 978-99976-779-1-4

Članci:

– Galić, Ana. Osvrt u Časopis za filozofiju i društvenu teoriju CENTAR ZA FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA DIJALOG 1-2. Alain Badiou, Pravi život, 76-79. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 3.

Mauricio Ferraris: Realitizam. Postmoderni napad na realnost, 95-117. Banja Luka: Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2017.

– Galić, Ana. Čovjek kao žrtva i talac tehnike/ mali prilog jednoj velikoj temi. U Eidos, časopis za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja, 2, 177-182. Zenica: Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja Eidos, 2018.

– Galić, Ana. Smislena egzistencija unutar bivstvujućih/ Paralela između Kjerkegorovog i Jaspersovog odnošenja. U Radovi, časopis za humanističke i društvene nauke, 27, 61-72. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, 2018.

– Galić, Ana. Identitet ratnog i postratnog čovjeka/ U kontekstu zaborava. U Zborniku radova Socijalistička Jugoslavija kao neposredni fenomen naše svakodnevice: psihologija sjećanja, istorijski i intelektualni kontekst. Banja Luka, Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2018.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 5. Alain Badiou: “Biti mlad, danas: smisao i besmisao” u Pravi život, 169-194. Banja Luka: Savez studenata Filozofskog fakulteta, 2018.

– Galić, Ana. Egzistencijalni subjekt kao nosilac savremenog načina mišljenja. U Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 6. 43 – 55. Banja Luka: Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2019.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 6. Martha Nussbaum, Političke emocije, Na koji način je ljubav bitna za pravdu?, 139 – 161. Banja Luka, Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2019.

– Galić, Ana. Sloboda kao određenje čovjeka u egzistencijalnoj filozofiji Žan-Pol Sartra. U Eidos, časopis za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja, 3, 147-156. Zenica: Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja Eidos, 2019.

– Galić, Ana. A šta to znači misliti/Kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti. Banja Luka: Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2019.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 7. Peter Singer, ETIKA U STVARNOM SVIJETU/86 kratkih eseja o stvarima koje su bitne. 63. – 81. Banja Luka, Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2019.

– Galić, Ana. Prikaz u Časopisu Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru HUM, vol XIV, no. 23. Stojana Valan, Dostojevski i pojam odgovornosti kod Emanuela Levinasa, 327-327., Mostar: Filozofski fakultet, 2020.

– Galić, Ana. Prikaz u  Časopisu za filozofiju Filozofskog fakulteta Arhe u Novom Sadu, God. 27 Br. 33. Miodrag Živanović, Horkhajmerova predavanja o Dekartu i Lajbnicu, 307-311. Novi Sad: Filozofski fakulet, 2020.

– Galić, Ana. Master rad: Osnovni problem spoznaje u filozofiji Žan-Pol Sartra. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, 2020.

– Galić, Ana. Osnovni princip spoznaje u filozofiji Žan-Pol Sartra, u Knjiga sažetaka. Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2020, broj 21, 12. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, 2020.

Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 8. Simon Blackburn, O istini, 121 – 132. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka, 2020.

– Galić, Ana. Prikaz u Časopisu Sineza, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Godina 1, broj 1. Željko Škuljević, O(bez)drumljenost ili pokušaj nešto drugačijeg filozofskog „lutanja“, 136-138. Banja Luka: Filozofski fakultet, 2020.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 9. Judith Butler, “Mi, narod”: Misli o slobodi okupljanja, 95 – 107. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka, 2021.

Galić, Ana. Prevod u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, br. 1. Robert Braun, Richard Randell, Futurame sadašnjosti: “Problem vozača” u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija. Banja Luka: Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2021.

– Galić, Ana. Prikaz u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, br. 1. Aleksander Verner, Kako držati nastavu na fakultetu: praktični priručnik, preveo Markus Manojlović, 113. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019,

– Galić, Ana. Prikaz u Časopisu Sineza, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Godina 1, broj 2. Humbolt, V., Adorno, TV i Lisman, KP (2020). Od obrazovanja do neobrazovanja: tri teorije.[Preveli, priredili i uvodnu studiju napisali I. Cvejić i P. Krstić], 136-138. Banja Luka: Filozofski fakultet, 2020.

– Galić, Ana. KRITIČKO MIŠLJENJE: Temelj unapređenja nastavnog procesa, u Knjiga sažetaka. Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2021, broj 22. 38, Banja Luka: Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, 2021.

– Galić, Ana. Prikaz u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, Godina 1, br. 2. MAJKL RUZ: OZBILjNO SHVATANjE DARVINA/ NATURALISTIČKI PRISTUP FILOZOFIJI, 147 – 150. Banja Luka, Udruženje Sofia, 2021.

– Galić, Ana. Prevod u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, Godina 1. br. 2. Ella Parodi, KRITIČKO ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE UČENIKA PRVE GODINE SREDNJIH ŠKOLA O RIMSKOM ROPSTVU DOKAZANO U PRIČAMA U UDŽBENIKU CAMBRIDGE KURS LATINSKOG JEZIKA, 79-96. Banja Luka: Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2021.

– Galić, Ana. SAMOPROCJENA SPOSOBNOSTI KRITIČKOG MIŠLJENJA NOSILACA OBRAZOVNOG PROCESA U JAVNIM ŠKOLAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I UNIVERZITETIMA REPUBLIKE SRPSKE: Rezultati istraživanja, 67-77. Banja Luka: Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2021.

– Galić, Ana. Uvođenje kritičkog mišljenja u nastavni plan i program srednjih škola kao samostalnog nastavnog predmeta, 13-24. Banja Luka: Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2021.

Ostalo:

Knjige:

Galić, A. (2019) Uvijek glavu gore/ Kratke priče. Banja Luka: Udruženje Sofia

Članci:

Galić, A. (2020) Inovacije u nastavi su nam prijeko potrebne, Beograd: Časopis učenika i profesora srednjih škola, broj 13/14, ISSN 2466-2712, 116-118.

Galić, A. (2019) Ko sluša intelektualce još/Sartrov pledoaje za iste. Objavljeno u Časopisu za naučni, književni i umjetnički izraz SRP. Dostupno na: https://srpcasopis.org/2019/09/25/ana-galic-ko-slusa-intelektualce-jos/?fbclid=IwAR0dZbvHUH0edI08DG9vmuZ85o5wQJfY42aqjd6O0yf35ew6xnN7xRC62Lg#

Galić, A. (2019) Osvrt na SKASKU O SJEĆANJU, PROF.DR M. ŽIVANOVIĆA. Objavljeno u Časopisu za naučni, književni i umjetnički izraz SRP. Dostupno na: https://srpcasopis.org/2019/07/19/skaska-o-sjecanju-miodraga-zivanovica/

Galić, A. (2019) Sartrovo zasnivanje Bića negacijom.Objavljeno u magazinu za kulturu i umetnost Pulse.rs . Dostupno na: https://pulse.rs/zasnivanje-bica-negacijom/

Galić, A (2019) Emocije i filozofija: Zašto Platon nije prisutan u trenutku Sokratovog ispijanja kukute? Objavljeno u magazinu Pulse.rs. Dostupno na: https://pulse.rs/emocije-i-filozofija/

Galić, Ana (2018). Dekart i Brus Li u Šaolin hramu, objavljeno na PULSE.RS magazine. Dostupno na:  https://pulse.rs/dekart-i-brus-li-u-saolin-hramu/

Galić, Ana (2018). Dijalektika u retoričkom ruhu, objavljeno na PULSE.RS magazine. Dostupno na: https://pulse.rs/dijalektika-u-retorickom-ruhu/

Galić, Ana (2018). ADRIANA ZAHARIJEVIĆ: Moralna čudovišta, objavljeno u PULSE magazinu. Dostupno na: https://pulse.rs/moralna-cudovista/

Galić, Ana. (2017). “Ljubav kao bolest” u web magazinu PULSE.RS. Dostupno na: http://pulse.rs/ljubav-je-bolest/

Galić, Ana. (2017). “Nepredvidivost je oružje budućnosti” u web magazinu PULSE.RS. Dostupno na http://pulse.rs/nepredvidivost-oruzje-buducnosti/

Galić, Ana. (2017). “ČITAJUĆI DOSITEJEVE ‘SAVETE ZDRAVOG RAZUMA ‘ Zašto Dositeju nema mjesta na Isusovim rukama” u web magazine PULSE.RS. Dostupno na: http://pulse.rs/saveti-zdravog-razuma/.

Galić, Ana. (2017). Hoću da volim, neću da obolim u web magazinu PULSE.RS. Dostupno na: http://pulse.rs/hocu-da-volim/.

Galić, Ana. (2017). U Rusoovim cipelama: Kako stvoriti čovjeka u web magazinu PULSE.RS. Dostupno na: http://pulse.rs/u-rousseauovim-cipelama/.

Galić, Ana. (2017). Filozofizam je nehumanizam, objavljeno u PULSE magazinu. Dostupno na: http://pulse.rs/filozofizam-je-nehumanizam/.

Galić, Ana. (2015).” “’Problemi Heideggerove filosofije’ sa Časlavom Koprivicom”. Dostupno na http://mojabanjaluka.info/infograda/article/7126, kao i na: http://www.filozofskodrustvors.org/vijesti?lang=lati

Šućur, Ana. (2007). “Svijet kao igra” u web Časopisu za kulturnu akupunkturu Tačka. Str. 13 – 17. Dostupno na http://www.tacka.org/img/projects/casopis/casopis_0.pdf

Galić, A. (2019) Tikovi iskompleksiranih žena. Uzeti izjavu od duhovne prostitutke. Zbornik Moć reči. Beograd: CEKOMS

Galić, A. (2019) Smeđe oko mislilo je. Objavljeno na Strane.ba, portalu ua književnost i kulturu. Dostupno na: http://strane.ba/ana-galic-smede-oko-mislilo-je/

Galić, A (2019) DJEVOJAČKI  TRIPTIH: Ispovijesti razočarane mladice. Objavljeno u Časopisu za naučni, književni i umjetnički izraz SRP. Dostupno na:http://srpcasopis.org/2019/05/27/ana-galic-djevojacki-triptih-ispovijest-razocarane-mladice/.

Galić, A (2019) Crvenokožac u zelenom ruhu. U Enheduana, godina 1, br. 2 za maj – avgust 2019. godine, elektronskog časopisa za umetnost pisanja i knjigoljubljenja. Za izdavača Udruženje Alia Mundi. Dostupno na: https://issuu.com/udruzenje.alia.mundi/docs/enheduana_casopis___.2.

Galić, A (2019) Da li sam dovoljno muško za tebe sad? Objavljeno na portalu Kulturište. Dostupno na: https://www.kulturiste-portal.com/ana-galic-da-li-sam-dovoljno-musko-za-tebe-sad

Galić, Ana (2018). Život, objavljeno na Narativi, platformi za pisce, čitatelje i umjetnike. Dostupno na: http://www.narativa.com/zivot/

Galić, Ana. (2017). KAKO ĆE MI REĆI DA NE VOLI PALAČINKE? U web časopisu KULT. Dostupno na: http://casopiskult.com/kult/carte-diem/kako-ce-mi-reci-da-ne-voli-palacinke/?sr_pismo=lat.

Galić, Ana.(2017). Procjep u Studentskom književnom listu VESNA. Dostupno na: https://www.dropbox.com/s/e19j0tbun8s58q4/SKL%20Vesna%20br.%2014.pdf?dl=0.

Galić, Ana. (2017). Kako poboljšati životni stil u Bosni i Hercegovini? Piše: Ana Galić iz Banja Luke, objavljeno na Tour Guide Mostar. Dostupno na: https://tourguidemostar.com/blog/bhs/2017/07/03/kako-poboljsati-zivotni-stil-u-bosni-i-hercegovini-pise-ana-galic-iz-banja-luke/

Galić, Ana. (2017). Na ženama svijet ostaje, objavljeno na Narativi, platformi za čitatelje i pripovjedače u svim oblicima umjetnosti. Dostupno na: http://www.narativa.com/zenama-svijet-ostaje/

Galić, Ana. (2017). Pratim te, Portal za književnost i kulturu Strane. Beograd. Dostupno na: http://strane.ba/ana-galic-pratim-te/.

Galić, Ana (2017). Žuti zubi, objavljeno na Narativi, platformi za pisce, čitatelje i umjetnike. Dostupno na: http://www.narativa.com/zuti-zubi/.

Galić, Ana. (2017). Kako znaš da te volim? u Zborniku radova KR Balkan 2017. ISBN 978-86-6403-044-1, str 123. Kreativna radionica Balkan.

Galić, Ana. (2017). Zar i ti sine Hriste?, Zbornik kniževnih radova Glasovi Melpomene: Povodom 155 godina od rođenja Jelene J. Dimitrijević, 55-57 str. Izdavač: Ana Stjelja. Beograd. Dostupno na: https://issuu.com/anastjelja/docs/glasovi_20melpomene 

Galić, Ana (2018). (NE)SLOBODA GOVORA: Kako sam danas uopšte živ?!. Objavljeno na Impuls portalu. Dostupno na:https://impulsportal.net/index.php/demokratizacija-tranzicija-izbori/15160-ne-sloboda-govora-kako-sam-danas-uopste-ziv

Galić, Ana (2018). ŠTA JE TO DEMOKRATIJA: O tebi se radi!, objavljeno na Impuls portalu. Dostupno na: https://impulsportal.net/index.php/demokratizacija-tranzicija-izbori/15083-sta-je-to-demokratija-o-tebi-se-radi

Galić, Ana (2018). „Šljiva u novembru“ Ene i Tajane, objavljeno na portalu Zamisli.ba. Dostupno na:http://zamisli.ba/sljiva-u-novembru-ene-i-tajane/

Galić, Ana (2018). KOLJINA „4 PRSTA“: „Izašao sam iz podruma na ulicu i ulazim među ljude“, objavljeno na portalu Zamisli.ba.Dostupno na: http://zamisli.ba/koljina-4-prsta-izasao-sam-iz-podruma-na-ulicu-i-ulazim-medju-ljude/

Galić, Ana (2018). Vanja Mišić svojim glasom i srcem osvaja svijet, objavljeno na portalu Zamisli.ba.Dostupno na: http://zamisli.ba/vanja-misic-svojim-glasom-i-srcem-osvaja-svijet/

Galić, Ana (2018). SRĐAN DIMIĆ DEMON: “Grafiti su bili moj odgovor i borba protiv sveprisutnijeg treša”, objavljeno na portalu Zamisli.ba.Dostupno na: http://zamisli.ba/srdjan-dimic-demon-grafiti-su-bili-moj-odgovor-i-borba-protiv-sveprisutnijeg-tresa/

Galić, Ana (2018). U Banjoj Luci odjekuje Pajperov smijeh, objavljeno na portalu Zamisli.ba.Dostupno na: http://zamisli.ba/u-banjoj-luci-odjekuje-pajperov-smijeh/

Galić, Ana (2018). Zbog čega nam treba bratunačka Infuzija?, objavljeno na portalu Zamisli.ba.Dostupno na: http://zamisli.ba/zbog-cega-nam-treba-bratunacka-infuzija/

Galić, Ana (2018). ŽIVKO GROZDANIĆ GERA: Đavolji umjetnik u Srbiji, objavljeno na portalu Zamisli.ba.Dostupno na: http://zamisli.ba/zivko-grozdanic-gera-djavolji-umjetnik-u-srbiji/

Galić, Ana (2018). JESMO LI SVI NA ISTOM BRODU?, objavljeno na portalu Zamisli.ba.Dostupno na: http://zamisli.ba/jesmo-li-svi-na-istom-brodu/

Galić, Ana. (2017). “Adolescencija i sazrevanje – šta mogu da očekuju roditelji devojčica” na portalu Zelena učionica. Dostupno na: http://zelenaucionica.com/adolescencija-sazrevanje-sta-mogu-da-ocekuju-roditelji-devojcica/?lng=lat